tisdag 10 juli 2012

Behövs rektorer i skolan? Del II

 
En skolledare bör besitta många talanger, men mycken internationell forskning har visat att ledarbegåvning ifråga om att vägleda och inspirera ett lärarkollegium är en begränsad resurs i samhället. Inte sällan är rektorers kännedom om och/eller erfarenhet av lärandeprocessen
dessutom bristfällig och behöver kompletteras. En hel del forskning tyder på att vilken ledning en skola har bara inverkar till en liten del på elevernas skolprestationer. Då är att märka att detta i sig utgör 25 % av alla relevanta faktorers inverkan på eleverna betygsnivå, näst efter läroplanen och lärares insatser. Det mesta är alltså okänt om vad som skapar skilda skolbetyg.

Allt detta talar för att rektor behöver assistans. Denna hjälp finns till hand i form av det lärarkollegium och övrig personal som rektor är chef över. Som jag skrev i ett tidigare inlägg är en lösning på rektorernas orimliga arbetsbörda att fördela ledarskapet över medlemmarna i personalkollegiet. Vilka uppgifter och kompetenser behöver då överflyttas från rektorsrollen till det delade ledarskap som jag här förespråkar?

Traditionellt har i rektorsrollen legat ett behov av att visa sig trovärdig gentemot sina anställda. Detta kunde åstadkommas på olika sätt men i chefsrollen finns alltid något upphöjt och distant. Man kan fråga sig om denna mystiska del av ledarrollen är nödvändig. Om ledarskapet delas försvinner i ideala fall denna ofta irriterande aspekt av chefskapet. Rektor skulle också se till att relationerna mellan de anställda på skolan är goda och dessutom ingripa när konflikter uppstått, eller helst innan. Med ett delat ansvar för relationerna och konflikterna förs allting ner på verkstadsgolvet. Detta kan ha med sig både gott och ont. Relationerna blir tätare och därmed bättre, men kanske ibland mer spända och konflikterna kommer då närmare inpå personalen, men chanserna att upptäcka dem uppstår tidigare. Rektor ska också som ledare påverka  sin personal i positiv riktning genom att stimulera och engagera mot ett gemensamt mål. Vid ett delat ledarskap gäller det att inom personalgruppen hålla entusiasmen vid liv. Här kan en av de möjliga nackdelarna med delat ansvar och ledarskap visa sig. Vissa individer kanske hellre överlåter en del av det delade ansvaret på de andra och faller ur ramen. I sämsta fall kan det gå som i det värsta scenariot vid ett klassiskt grupparbete; det blir bara ett fåtal som drar hela lasset. För att förhindra detta måste vissa bestämda regler utformas innan ansvaret börjar delas upp. Rektor ska också se till att tillvarata
alla kompetenser hos sin personal. Detta görs ju sedan bäst direkt av personalen själv.

1 kommentar:

  1. Det är visat att ledare har ett oerhört stort informellt inflytande på värderingar och normer som de kan vara helt omedvetna om. Ledare som kommer för sent, uttalar "projekt" med j-ljud, är hövliga, är kundfokuserade kan få ett oerhört snabbt genomslag i att hela organisationen och alla härmar och gör på samma sätt. Samma ledare kan samtidigt känna sig rent motarbetade när medarbetare hänger upp sig på varje liten detalj de inte har erfarenhet om, kräver fantastiska presentationer för att engagera sig och kör mängder av egna race. Steve Jobs använde inte precis den ledarskapsstil du förordar men jag tror starkt på den och menar att den är extra lämplig i skolan, en värld där det finns så många olika mål som ska uppnås samtidigt. Jag tror att min lilla betraktelse av på vilka sätt ledare kan påverka är ett argument för ett ledarskap som använder hela gruppen och kanske också en hjälp i att skapa en situation då alla hjälps åt med att leda verksamheten rätt.

    SvaraRadera