torsdag 13 oktober 2011

När lärare ska forska


Jonsson, E-L., Nilsson, A., och Simonsson, H. (2011). Elevers användning av vetenskapliga argument och metoder. En fenomenografisk studie. Didaktisk tidskrift, 20 (3), 181-206
Ursprungligen publicerad som C-uppsats.

Ribbaskolan i Gränna är en s.k. modellskola. Dess primus motor är professor Tomas Kroksmark vid högskolan i Jönköping. Skolan är avsedd att ge lärarna möjlighet till vidareutbildning i forskningsarbete fram till magisterexamen. I år har femton lärare skrivit sju c-uppsatser om lärandefrågor. Dessa lades fram i juni. Det har på senare år kommit propåer om att skolforskningen inte tar upp relevanta frågor för lärarprofessionen och dessutom att resultaten inte når ut till lärarna. Dessa forskningsansatser är ett försök att råda bot på dessa brister.

En av dessa c-uppsatser förekommer också i Didaktisk tidskrifts senaste nummer (nr 3, 2011), där lärarna Eva-Lena Jonsson, Anneli Nilsson och Helena Simonsson tar upp frågan om elevers förmåga att ta till sig och använda vetenskapligt tänkande. De har intervjuat elva elever i en åttondeklass i Gränna och då studerat om elever använder och föreslår vetenskapliga argument och metoder när de ställs inför frågor om samhället och världen.

Metoden de använder är Ference Martons fenomenografiska ansats där individers tolkning och uppfattning av omvärlden står i centrum. De elva elevernas kön är okänt för läsarna, men dessa ställdes inför tio frågor av typen ”Hur gör forskare för att avgöra om något är sant?”
”Blir det varmare på jorden p.g.a. det vi människor håller på med?” och ”Kan man få reda på sin personlighet genom att studera horoskop?” Följdfrågor ställdes för att fånga in svaren så brett som möjligt. En av författarna ställde frågor och en annan förde anteckningar.

Som bas för kategoriseringen av svaren stod de två huvudfrågeställningarna:
*Använder eleverna vetenskapliga argument?
* Föreslår eleverna vetenskapliga metoder?

Svaren på de tio frågorna dikotomiserades på två sätt:
a) använder/använder inte vetenskapliga argument vid frågans besvarande
b) föreslår/föreslår inte vetenskapliga metoder för att besvara frågan?

En chi2-testning visade att dessa två variabler inte är oberoende av varandra ( de hängde alltså ihop). I uppsatsen används ordet ´korrelera´, vilket innebär felaktig terminologi. Detta innebär att eleverna i samma utsträckning tänkte i vetenskapliga banor både när de besvarade frågorna med redan känd kunskap och då de skulle hitta ett sätt att besvara frågan

Uppsatsens utformning är långt ifrån idealisk. Alltför många sidor upptas av tabeller där frågornas svarskategorisering enligt ovan sätts siffror på. Därefter presenteras tabeller för varje individ, vilket tillsammans ger 21 tabeller. Orden försvinner lätt i ett sådant siffersvall.

Resultaten är dock intressanta och förbluffande. Det visar sig att nära hälften av eleverna tro på horoskop, och att Gud åberopas som förklaring i flera fall. Förklaringen härtill är att skolan ligger i en kristen bygd, där vetenskapliga synsätt på olika sätt kan tänkas ha lägre prioritet. Genomslaget för vetenskapligt tänkande är betänkligt svagt. Skolan har här att ta ett tydligare ansvar och inte glida på sanningar för att tillfredsställa lokala kulturers subtila anspråk på att sitta inne med sann kunskap.

Uppsatsen bygger på ett mycket litet material (som ju ofta är fallet i kvalitativa undersökningar) och den kvalitativa ansatsen bidrar till att förminska resultatens vikt. Den tolkning av verkligheten som ju ligger i den fenomenografiska metodens kärna äger knappast rum, utan kategoriseringen av svaren är en enkel tudelning i icke-vetenskaplig/vetenskapliga grupper, till vilket man inte behöver en elaborerad ansats som den fenomenografiska. Det är också pedagogiskt svårt att tala om mättnad när endast två typer av svar återfinns.

Detta är en uppsats från den första kullen av forskande lärare, vilken även accepterats av Didaktisk tidskifts redaktion. Den torde av detta skäl kanske anses som en av de bästa. Det gör en tyvärr en aning nedstämd över verksamheten hittills. Antingen är det studneternas bakgrundskunskaper som är för svaga eller detta i kombination med en dålig handledning som fallerar. Resonemangen kring validitet och reliabilitet antyder ett bristande handlag med statistiska termer och även uppsatsens övriga upplägg som disposition och resultatpresentation kunde ha varit betydligt bättre och framförallt klarare. Dessutom bör inte tre studenter dela på ett c-uppsatsarbete. Arbetet ska ju vara självständigt.

Ett tips till nästa gång, då ett liknande upplägg planeras, är att i stället använda enkäter och ta in mer data och därefter behandla de inkomna svaren på ett mer differentierat sätt så att olika individers svarsmönster kan kartläggas, t.ex. med s.k. klusteranalys. Forskningen skulle därmed ge mer handfast och generaliserbar kunskap.

4 kommentarer:

 1. Fenomenografi handlar om att dra slutsatser om själva inlärningseffektiviteten baserat på klassificeringen av individernas upplevelser av kunskapen. Det kännas som att författarna är oerhört långt ifrån att kunna genomföra den svåra argumentation som här borde avkrävas dem. Fenomenografin är ju ett sätt att bredda de saker som kan studeras med kraftfulla statistiska metoder och som du riktigt påpekar så utnyttjar inte författarna alls den möjligheten.

  Som du mycket riktigt påpekar så skulle en mer traditionell forskning varit ett lämpligare val. Jag kan bara hålla med om att det här försöket är mycket nedslående då jag anser att den stora utmaningen för all skolforskning är metodvalet.

  SvaraRadera
 2. Som handledare för just examensarbeten vid lärarprogrammet blir jag litet bekymrad: varför välja fenomenografi när mängd tycks vara av intresse? (I resultatet används begrepp så som "alla"... "många" på ett sätt som antyder att kvantitet är av vikt här).

  Syftet: "
  Syftet med vår undersökning är att bilda kunskap om vad elever i åk 8 använder för argument när de ställs inför en frågeställning. Dessutom vill vi
  utveckla kunskap om vad eleverna idag har för vetenskapliga metoder att
  tillgå för att komma vidare i sin naturvetenskapliga kunskapsinhämtning"

  uppnås, men på ett märkligt sätt. En enkät och statistisk analys hade uppnått det lika fint.

  Som du vet, Törestad, är jag en förespråkare av idiografiska ansatser. Men då ska det ge en fördjupad kunskap om det enskilda fallet (individ, grupp, sammanhang, osv.). Så jag ställer mig lika frågande som du till upplägget på denna studie.

  Varför kalla det kvalitativt, när man som läsare inte får ta del av hur informanterna skapar sin förståelse och mening av just vetenskapliga argument och vetenskapliga metoder?

  SvaraRadera
 3. Håller med! Jag blir inte klok på hur man ser detta som en fenomenografisk studie.

  SvaraRadera
 4. Det förunderliga är att Kroksmark i ett mail till mig håller med mig i all min kritik, utom att den här uppsatsen skulle vara den bästa av de sju...

  SvaraRadera