måndag 25 februari 2013

Att tro på solidariteten igen


Jessi Norén, kommunfullmäktig för Socialdemokraterna i Kristianstad, har skrivit nedanstående motion till sitt partis kongress i år. Jag tyckte att den innehöll så många kloka ord att jag återger den här.


Återupprätta tron på det solidariska samhälletI en tid av globalisering, individualisering och en allt radikalare kapitalism utmanas de fundamentala och verkliga socialdemokratiska värdena om det goda samhället. Själva grunden i det socialdemokratiska välfärdssamhället – av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov– undergrävs när solidariteteten blir till valfrihet, när det gemensamma bästa reduceras till individens bästa, när medborgaren har blivit konsument och när den politiska och demokratiska styrningen av samhället har abdikerat till förmån för en marknadsstyrning.

Motorn i denna upplösning av det socialdemokratiska välfärdssamhället är den marknadsbaserade välfärden. Sverige har på kort tid blivit platsen för ett nyliberalt experiment där avregleringen och marknadsstyrningen av skola, vård, och omsorg saknar jämförelser i västvärlden. Intressena och ideologin bakom detta experiment är så pass starka att vi utan något institutionellt motstånd och utan någon egentlig politisk debatt undanröjt för Sverige traditionellt viktiga demokratiska principer, som t ex offentlighetsprincip och meddelandefrihet. Men vad som är om möjligt än mer uppseendeväckande är att en så pass genomgripande och stor reformering av välfärden landsattes och drivs utan någon, som forskarna påpekat, genomarbetad kunskapsgrund (SNS-rapport om privatisering av välfärden), utan reformen vilar endast på intressen och ideologi.

Den marknadsbaserade välfärden är med sådana bristfälliga grunder naturligtvis en lukrativ marknad. Riskkapitalbolag tjänar idag stora pengar på skattefinansierad välfärdsverksamhet. Avkastningen på eget kapital för dessa företag i välfärdssektorn är många gånger större än avkastningen på andra marknader och i näringslivet i stort. Det betyder också att koncentrationen av ägandet i välfärdssektorn är monopolliknande, inom äldreomsorgen står två företag för över hälften av den privata marknaden, och även inom skolan är ett fåtal företag dominerande. Den idealiserade bilden av valfrihet med många utövare i välfärden med kooperativ och ideella organisationer ingav en falsk och naiv förhoppning som aldrig kunde förverkligas.

Socialdemokratin måste stoppa denna utveckling och återreformera välfärden så att den medborgerliga och demokratiska välfärden där människans behov står i centrum återigen blir verklighet. Det marknadsbaserade välfärden är omöjlig att acceptera för socialdemokratin av två skäl. Dels kan vi på goda empiriska grunder ifrågasätta om den vård och omsorg som produceras i en marknadsbaserad välfärd utgår från människans behov och verkligen kan leverera en likvärdig och kvalitativ vård och omsorg. Dels kan vi som socialdemokrater inte acceptera den marknadsbaserade välfärden då den på ett strukturellt plan undergräver förutsättningarna för det socialdemokratiska välfärdssamhället generellt. Vill vi ha ett samhälle med solidaritet, gemenskap, verklig demokrati och emancipation måste också dessa värden finnas i den faktiska organiseringen och styrningen av samhället, de måste helt enkelt vara verkliga och påtagliga för människorna, annars eroderas de och trovärdigheten försvinner. Här är välfärdssektorn avgörande då här hanteras våra grundläggande behov, vård, utbildning och omsorg. Organiserar vi vården, skolan och omsorgen som om de är varor på en marknad och därmed de behövande som konsumenter har vi också tagit bort grunden för tron på det solidariska och emancipatoriska samhället bland människor.Med bakgrund av ovanstående föreslås att s-kongressen beslutaratt                       via lagstiftning omöjliggöra vinstdrivande intressen i vård, omsorg och skola.
Kristianstad 2012-09-19
Jessi Norén

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar