torsdag 12 juli 2012

Vad är beprövad erfarenhet för en lärare?

 
Från högskolan i Skövde utges tidskriften Utbildning och lärande som ofta ger alldeles utmärkta inblickar i skolvärldens frågor och olika problem. I volym 6, nummer 1, 2012 har ett antal författare från högskolorna i Skövde och Borås skrivit en insiktsfull artikel om olika typer av erfarenhet, som nästan helt stämmer med min syn på begreppet.

Speciellt begreppet beprövad erfarenhet har gett upphov till mycken diskussion. Definitionerna har varit många och en sådan har varit att denna utgörs av erfarenhet som vinns under professionell verksamhet. I nämnda artikel gör Dimenäs med flera (2012) en gedigen genomgång av begreppen och söker reda ut förvirringen. Författarna söker med hjälp av intervjuer med handledare inom skol- och sjukvårdsvärlden utröna hur man använder ordet erfarenhet i vardaglig yrkespraxis.

Man finner då att en uppdelning av begreppet erfarenhet verkar ge mer stadga åt användningen av det. Man talar således om erfarenhet, prövad erfarenhet och beprövad erfarenhet.

Erfarenhet är då den intuitiva kunskap vi tycker oss få av omvärlden, från födelsen och framåt
i livet. Vi lär oss t.ex. att om händelse A händer så händer sannolikt också B, vilket ger stadga åt upplevelserna i livet. Dessutom lär vi oss generellt att om vi gör C så händer så inträffar troligen D. Dessa två principer brukar kallas för de två grundläggande inlärningslagarna och tas inte upp i artikeln. Den dagliga erfarenheten är individuell och unik men kan naturligtvis förmedlas till andra genom berättelser.

Prövad erfarenhet  utgörs av den erfarenhet som omsätts i praktisk handling.  Den reflekteras över och kan prövas mot tidigare erfarenheter. Denna erfarenhet är också personlig och delas således inte automatiskt med andra.

Beprövad erfarenhet blir kollektiv genom att den prövas inom arbetsgemenskapen. Erfarenheterna görs systematiskt och analyseras noga och fästs kanske också pränt som rekommendationer för hur praxisen ska vara. Den kan också förmedlas muntligt. Kunskapen blir på detta sätt förankrad på skolan eller på avdelningen.

Artikeln är mycket välskriven och sällsynt klar i sin framställning. Begreppet beprövad erfarenhet behöver ju verkligen synas i sömmarna. Författarna lyckas väl med sitt utredningsarbete och det enda jag vill tillägga är en liten varning angående pålitligheten i den kunskap som erhålls på detta sätt. Erfarenheten beprövas således genom att man sas pratar ihop sig i arbetskollektivet. Människor förleds lätt att tro att bara för att man överens så har man också rätt. Människor älskar också att vara överens och helt eniga om någonting. För att tala i vetenskapliga termer så menar man att reliabiliteten är hög när man tycker lika. Men då ska man minnas att reliabilitet inte är det viktiga utan det är validitet som gäller. Och en kunskap är valid om man verkligen rent vetenskapligt vet att man har att göra med sanningen.


2 kommentarer:

  1. Intresseväckande artikel om Utbildning & Lärande:s temanummer om vad lärares erfarenhet är för något och hur den kan förstås

    Vänligen
    Maria

    SvaraRadera