måndag 28 mars 2011

Också dessa jurister igen...!

I en åsiktsrik artikel i DN Debatt (19/3, 2011) skriver Claes Sandgren att nämndemännen urholkar förtroendet för rättsskipningen. Han inleder med fyra mål som exempel på detta. Vid närmare analys finner man att i inte mindre av tre av dessa fyra har nämndemän och domare tillsammans erövrat majoriteten i domstolen. Den eventuella kritik som skulle drabba nämndemännen bör här därför delas med de utbildade juristdomarna. Just dessa domar anförs dock av Sandgren som indikationer på hur nyckfullt det juridiska systemet är pga nämndemännens medverkan!

I sin artikel berör Sandgren också den intressanta aspekten att domare i högre instanser ingalunda är bättre på bevisvärdering än tingsrätterna. Om detta skulle vara sant innebär detta faktum i sig  ett reellt undergrävande av allmänhetens förtroende för rättsystemets tillämpning.  Detta har dock inte mycket med nämndemän att göra.
Syftet med nämndemannainstitutionen är att skapa insyn och ge vardagsmänniskans perspektiv på dömandet. Sandgren menar att detta numer sker genom medierna. Den insyn han menar gäller då uppenbarligen de yttre ofta dramatiserade skeendena kring uppmärksammade rättsprocesser som främst pressen excellerar i. De flesta domar tillkommer under rättens enskilda överläggning, där endast nämndemännen, domaren och en tingsnotarie medverkar. Tystnadsplikt vidlåder det som här sägs och ingen som helst insyn av något slag kan alltså  ske. Det enda möjligheten till transparens utanför juristernas led är här nämndemännen.

Ska då nämndemännen avskaffas? Jag tycker inte det. Däremot skulle en hel del
kunna göras för att få bättre rättegångar till stånd. Som Sandgren själv föreslår kan vanliga felkällor till felaktiga domar avhjälpas genom att domarna fick bättre utbildning i psykologi för att bättre förstå allmänmänskliga svagheter när det t.ex. gäller att korrekt bedöma människors tillförlighet. Alltför mycket svepande och fördomsfulla omvärldssyner möter man ofta vid rättens slutna överläggningar, både från  nämndemän och jurister.

Men har inte nämndemän några brister? Jo, det har de. Den förnämsta bristen är att det ofta saknas civilkurage att gå emot en alltför ofta auktoritär domare. Det är nämligen inte ovanligt att nämndemännen bara sitter som tysta vittnen till domarens uppvisning under det enskilda rådslaget inför domen. Och det är väl inte meningen? Men det är väl så det blir om Sandgren får som han vill?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar