onsdag 29 februari 2012

Om kränkningar och intrång

 
Personlig integritet är ofta på tapeten i debatten. Den åberopas i de mest skilda sammanhang som skydd för en personlig sfär. Speciellt känsligt tycks det vara när det gäller register av olika slag, t.ex. vid samkörning  av olika register och så vidare. Statliga register och inkassoregister har speciallagstiftning.
Det finns lagstiftning om intrång i den personliga integriteten, men det är inte förrän intrånget blir otillbörligt som det blir ett brott. Definitionen av vad personlig integritet egentligen innebär är svår att göra, vilket gör att intrång i och framför allt otillbörligt intrång i den utgör kniviga avgöranden. Det är Datainspektionen som avgör när ett intrång blir otillbörlig. Så här fint definierar Datainspektionen sitt uppdrag:

Datainspektionen är en central förvaltningsmyndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet. Inspektionen ska också säkerställa att reglerna för sådan behandling följs. Målet ska nås utan att användningen av teknik onödigt hindras eller försvåras.

Det finns ca 40 personer anställda på Datainspektionen. Tjugosju av dem är jurister och de övriga personalen består av it-säkerhetsspecialister och administrativ personal. I ledningen är alla jurister.

Det är alltså enbart jurister som avgör graden av intrång i individers personliga integritet. Frågan är om inte sådana bedömningar ligger utanför juristers kompetensområden. Här måste psykologiska och filosofiska aspekter vägas in och inte enbart juridiska. Som det nu är förvandlas avgörandena till rent juridiska överväganden, och det är mycket begränsande. En komplettering av Datainspektionens resurser med individer med adekvat kompetens att utföra bedömningarna är absolut nödvändig.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar