fredag 1 februari 2013

Korrekta bedömningar i skolan


Skolverket skriver på sin hemsida följande hur man ökar pålitligheten i bedömningar:

”För att bedömningen ska bli likvärdig fordras i provsammanhang sambedömning. Genom att bedöma tillsammans, byta elevlösningar, jämföra och diskutera varandras bedömningar åstadkoms en högre grad av bedömaröverensstämmelse eller interbedömarreliabilitet.”

Detta är i lång stycken fel. Hög reliabilitet innebär att en bedömning är säkert gjord, med precision och ackuratess. Det kan gälla en mätning eller en diagnos eller prognos. När flera människor ska bedöma någonting föreslås i texten ovan sambedömning. Det är ett farligt förslag. Om några personer tillsammans diskuterar en elevs betyg eller fattar något annat beslut i samråd och kommer fram till samma resultat så innebär detta inte hög reliabilitet. Hög interbedömarreliabilitet innebär att flera personer oberoende av varandra kommit fram till samma resultat. Detta i sin tur innebär inte att man uppnått någon korrekt bedömning, bara att man varit överens  - och kanske haft fel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar