måndag 3 september 2012

Skolans värdegrund och multikulturalism

 
Det är något diffust och oförlöst i diskussionerna om multikulturalism i relation till skolans värdegrund. Värdegrunden ska ju vara normativ och anses global. Vi i väst har alltid tyckt att det vi tycker är rätt och riktigt ska också alla andra rätta sig efter. Min erfarenhet från diskussioner om och experiment med värderingsfrågor bland mina studenter är att människor ofta har olika uppfattningar i den typen av frågor om man nu för ner värderingarna från teoretisk nivå till praktisk moral i enstaka, specifika situationer. Vi vet ju alla hur lätt vi av skilda skäl gör avsteg och undantag från vad vi egentligen tycker eller ska tycka under speciella omständigheter. Normer och värderingar är inte så statiska som värdegrunder vill ge sken av. Man skulle naturligtvis kunna förfäkta att värdegrunden är ett slags önskeläge, men då är den i väsentliga stycken väsensskild från verkligheten. Värdegrunden anses också vara en kärna inom en kultur.

Multikulturalism blir problematisk också i andra sammanhang. Vi bör ju vara multikulturella, men den tolerans som en sådan inställning innebär omfattar inte så gärna individer inom vår egen kultur. Där råder ofta en strikt normativ uppfattning om vad som är politisk korrekta värderingar i vår egen värld. I debatten ifrågasätter nästan ingen samhällets ståndpunkter i abortfrågan eller om kvinnors underordning, för att ta ett par exempel. Gör man det blir man omedelbart åthutad från alla håll. Demokratier har sina egna självcensurerande instrument, som bygger på grupptryck och hot om uteslutningen från gemenskapen. Det är alltså ett intressant faktum att åsiktsförtrycket ofta är minst lika stort inom kulturer än mellan kulturer i vårt land.

En annan intressant aspekt av den multikulturella fördragsamhet som vi anser vara önskvärd gäller hur vi förhåller oss till förgångna tider. Tidigare epoker i mänsklighetens historia var kulturellt mycket annorlunda än vår egen tid och utgjorde i sig skilda kulturer. När vi i dag i historiens sken diskuterar människors ståndpunkter under tidigare kulturella och politiska betingelser så finns där föga tolerans för andra värderingar än de som anses korrekta i vår kultur, här och nu. Personer som gick in i nazistpartiet i början av 30-talet anses som bottenlöst naiva och förklaras närmast mindre vetande av oss på 2000-talet. Likadant sker med sådana som medverkade i Stasis verksamhet i början av dess existens. Citat från forntida tänkare som uttrycker sina värderingar av kvinnor fördöms även de hårt av moderna feminister. Det egendomliga är att de som ofta framhåller hur viktig kulturen är för att ”göra kön” eller skapa identiteter helt glömmer denna insikt när de betraktar förgångna tider och därmed andra kulturer. Allt ses då genom vår specifika kulturs värderingsfilter, vilket måste ses som något inskränkt. Den egna kulturen ger både skygglappar och förvrängande prismor när vi tittar bakåt.

Jag anser att diskussionen om värdegrund i skolan, och rent allmänt, är missvisande och ytlig. Ska vi förfäkta ett multikulturellt och värderingsbeständigt samhälle måste vi nog ytterligare tänka efter vad vi menar. Som nu blir orden multikulturalism och värdegrund mest bara  - just ord.

2 kommentarer:

 1. Inledningsvis vill jag ge dig en eloge för att du lyfter fram en samhällsproblematik som bortträngs systematiskt till fördel för politiska plattityder. Det vore ändå mer rimligt att precisera vad du menar med multikulturalism. Sådana stipulativa definitioner är förmodligen ”tråkiga”, men ytterst nödvändiga om vi ska vara säkra på att vi förstår sändarens budskap (det finns flera sociologiska begrepp att välja på, men du kan även föreslå din egen modifikation).

  I vilket fall, om vi utgår ifrån att kärnan i den multikulturella kontexten är toleransegenskapen gentemot andra etniska grupper (andra kulturer), ter det sig märkligt att vi människor behöver ett kompletterande begrepp till det som kallas förnuft. Men inte heller vår stereotypa uppfattning om etniska grupper ska accepteras utan vidare undersökning. Vad menas egentligen med ”olika etniska grupper” och på vilket sätt associeras dessa till olika kulturer?

  Låt oss exemplifiera detta:

  Om Jan är född i Frankrike (franska föräldrar) och uppvuxen i det svenska samhället, varför ska en sådan kvantitativ egenskap som födelseort skulle vara stiftande för hans kvalitativa egenskaper, d.v.s. hans handlingar, önskningar och egna beslut med avseende på sin identitet? Vem eller vad är den bestämmande faktorn för identitetskonstruktion?

  En annan fråga jag reflekterar över är om etniska eller kulturella ”grupperingar” är ett resultat av positionering eller ett resultat av eget val. Om positionering är fallet borde vi söka efter de relevanta systemfel som gör att en del människor kan exkluderas på grund av etablissemangets godtyckliga antaganden om deras ”kulturella” tillhörighet. Allt bör belysas och granskas explicit.

  Rent praktiskt har den multikulturella parafrasering i skolan inneburit att Ahmed (som är svart) kommer sannolikt att spela marackas på nästa skolavslutning också medan Johanna, som är infödd och vit, kommer även i fortsättningen att sjunga svenska visor. Samtidigt sitter vi (med ett nöjt leende) i den finna aula och applåderar vårt fantastiska verk, d.v.s. att skilja den svarta från den vita i multikulturalismens namn…Och visst var föreställningen fantastisk, problemet är att vi är just åskådare…

  Jag instämmer att det finns en ”interkulturell” konflikt varje gång vi möter en individ som inte följer våra förväntade attitydutfall, d.v.s. det vi förväntar oss att han/hon ska vara. Men menar vi på allvar att vi vill motverka exkluderingen av vissa ”exotiska” attityder borde vi introspektera vårt eget tankeparadigm först.

  konstantin meleounis  SvaraRadera
 2. Hej Bertil!

  Jag undrar vart du vill komma med denna artikel. I inledningen skriver du bland annat att "värdegrunden ska ju vara normativ och anses global". Sedan problematiserar du såväl värdegrunden som multikulturalism utan att precisera vad du menar med dessa begrepp.

  Om det finns något värde som världens alla sju miljarder människor idag kan eller vill ställa upp på, vilka är dessa? Hur vet vi att alla ställer upp på dessa värden? Det är en empirisk fråga.

  Du berör även historiska exempel. Och då kan man ju undersöka hur värden har reproducerats, förändrats och spridits över vår planet under de senaste femhundra åren då vår värld har globaliserats i allt raskare takt. Har denna reproduktion, förändring och spridning av värden varit en fredlig och konsensusfylld process eller en konfliktfylld process eller bådadera? Hur får vi empiriska evidenser som underlag för svar på dessa frågor?

  De begrepp som står skrivna i våra läroplaner, t.ex. värdegrund, demokrati, västerländsk humanism, individbegreppet etc, tolkar jag som en del i ovanstående historiska processer. En process som äger rum såväl mellan olika nivåer i en global värld som inom dessa nivåer - där håller jag med dig.

  SvaraRadera