onsdag 19 oktober 2011

Stor grupp eller liten?

Anna Bergsten finner i sin magisteruppsats vid Göteborgs universitet att barn som lätt blir störda i stora undervisninggrupper mår och presterar bättre i mindre grupper. Detta resultat är ingalunda oväntat
och man tycker att Bergsten kunde ha fått ut mer av sin frågeställning om gruppstorlekens inverkan på elever. Hon har på pedagogers vis intervjuat åtta elever som gått från stor till liten grupp och beskriver deras upplevelser. Hon menar att denna forskning inte kunde ha utförts på ett kvantitativt sätt. Med ett annat upplägg hade det säkerligen gått och därmed hade resultaten kunnat bli mer generaliserbara och användbara för lärare i allmänhet.

Bergsten citerar Kvale som menar att man i kvalitativa undersökningar måste ställa sig frågan om man eftersträvar generaliserbarhet. Den frågan tar Bergsten inte alls upp och därmed blir den lovande upptakten inte mer än en några enstaka beskrivningar av några elevers upplevelser i svensk skola. Goda beskrivningar av orsaker till att eleverna inte klarar av den stora gruppen beroende på bl.a. lärares bristande förmåga fullföljs tyvärr inte som hade varit önskvärt.

Bergsten, A. (2011).  Stor klass eller liten grupp? Elevers erfarenheter av olika undervisningsformer. Magisteruppsats,
Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar